Matematikk - Høyskole/universitet

Statistikk-oppgaver i samarbeid med HiST

I denne spillelista går vi gjennom utvalgte oppgaver. Spillelista er laget i samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag, men er tilgjengelig for alle. I løpet av videoene brukes to PDF'er som hjelpemidler; en formelsamling for sannsynlighet og statistikk, samt en tabellsamling som er helt nødvendig for å kunne løse oppgavene. Alt dette er tilgjengelig på enhver eksamen, men formelsamlinga som brukes er laget av Høgskolen i Sør-Trøndelag. Dersom du går på en annen skole, kan det hende du får utlevert andre dokumenter, men de burde i stor grad ha samme innhold. Hvis du vil laste dem ned, benytt følgende lenker: [list] [*]<a href="http://udl.no/download/StatistikkFormler.pdf">Formelsamling</a> (Merk: Denne har blitt oppdatert etter videoene ble laget. Ikke bli skremt om du ser forskjeller på denne, og den som ses i oppgavegjennomgangen.) [*]<a href="http://udl.no/download/StatistikkTabeller.pdf">Tabeller</a> [/list]


0 - Introduksjon til spillelista 1a - Ordnet utvalg med tilbakelegging 1b - Ordnet utvalg uten tilbakelegging 1c - Uordnet utvalg uten tilbakelegging 1d - Uordnet utvalg med tilbakelegging 2 - Utfallsrom og sannsynlighet 3a - Utfallsrom og sannsynlighet 3b - Sannsynlighet 3c - Sannsynlighet med union 4a - Er utfallene disjunkte og uavhengige? 4b - Total sannsynlighet 4c - Bayes setning 5a - Total sannsynlighet 5b - Bayes setning 6a - Sannsynlighet med multiplikasjonsprinsippet 6b1 - Sannsynlighetsfordeling 6b2 - Sannsynlighetsfordeling 6c1 - Forventning E(X) 6c2 - Varians Var(X) 7a - Samvariasjon mellom stokastiske variabler 7b - Kombinatorikk, ordnet og uordnet utvalg 7c - Simultanfordeling for 2 stokastiske variabler 7d1 - Marginalfordeling for X og Y 7d2 - Forventning, E(X) og E(Y) 7d3 - Varians, Var(X) og Var(Y) 7e - Kovarians og korrelasjonskoeffisient
8a - Sannsynlighetstetthet for kontinuerlig stokastisk variabel 8b1 - Forventning og median for kontinuerlig stokastisk variabel 8b2 - Varians for kontinuerlig stokastisk variabel 9-1 - Fordelingsfunksjon for kontinuerlig stokastisk variabel 9-2 - Sannsynlighetstetthet som derivert av fordeling 10a1 - N(0,1) aka. Standardnormalfordeling 10a2 - Mer standardnormalfordeling 10b - Sentralgrenseteoremet 11a - Estimasjon og konfidensintervall 11b1 - Konfidensintervall og kritisk verdi 11b2 - Konfidensintervall med gitt feilmargin 12a - Binomisk fordeling og P(X=x) 12b - Hypotesetest og signifikansnivå 12c1 - Kritisk verdi for hypotesetest 12c2 - Styrkefunksjon 13a - Hypotesetest og signifikansnivå 13b1 - Finn og skisser styrkefunksjon 13b2 - Hva styrkefunksjonen betyr 13b3 - Rettelse 13c - Antall målinger for ønsket styrke 14a1 - Regresjon og beta-estimasjon 14a2 - Tegne observasjoner og regresjonslinje 14b - Konfidensintervall for beta 14c - Hypotesetest for beta-verdi 15a Konfidensintervall, sigma ukjent, t-fordeling 15b Hypotesetest, sigma ukjent, t-fordeling 15c Signifikanssannsynlighet, p-verdi, t-fordeling

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.